Tüzük

EGE AKDENİZ BÖLGESİ GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Ege Akdeniz Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonudur.

Derneğin merkezi Ispartadır’dır. Şubesi açılmayacaktır.

Federasyonun Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Federasyon tarafından Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Federasyon, Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek, Genç İş İnsanlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki ve ekonomik konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, Ege-Akdeniz Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nun faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Ege Akdeniz Bölgesini ve Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda, fikirler üretmek, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunu aydınlatmak, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla iş birliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, gerekli izin alınarak federasyonların kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Federasyon üyelerinin üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

15- Federasyonu, amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve izin almak kaydı ile kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor sahası veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesisleri kurabilir, işletebilir.

16- Ulusal ve Uluslararası yardımlar düzenleyebilir, Ulusal ve Uluslararası her türlü yarışmaya katılabilir. Yarışma sonucu alınabilecek ödül gibi nakdi ve gayri nakdi menfaatleri bağış olarak kabul edebilir. Ulusal ve Uluslararası tüm kurum, kuruluş ve müesseselerden para ve yardım kabul edebilir.

17- Federasyon, aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonları, Türk Genç İşadamları Yüksek Kurulu, Türkiye Genç İşadamları Vakfı, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu ile işbirliği yapar, kendisine bağlı dernekler ile işbirliğini özendirir ve gözetir. Vakıflarla ve diğer kurum ve kuruluşlarla amacı doğrultusunda işbirliği yapar. Gerekli yasal izinler alındığı takdirde amacı doğrultusundaki uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

Federasyonun Faaliyet Alanı

Federasyon, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Tüzel kişiliğe sahip sahip bulunan ve Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Federasyon başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuruda bulunan dernek yönetim kuruluna bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Ege Akdeniz Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu tüzüğünü Genel Kurulunda kabul ederek Ege Akdeniz Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’na katılma kararı almış, kuruluş belgesi düzenlemiş,

Ege Akdeniz Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu tüzüğü uyarınca giriş ödentisi ve yıllık katılma paylarını ödemiş Genç İşadamları ve İş İnsanları Dernekleri üye olabilir.

Federasyonun asıl üyeleri, federasyonun kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen derneklerdir.

Federasyona maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Hiçbir dernek federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Federasyon üyeleri istedikleri zaman istifa etmek suretiyle federasyon üyeliğinden ayrılabilir. Federasyon üyeliğinden istifa etmek isteyen üyeler en az 15 gün öncesinden Yönetim Kurulu Başkanlığına istifa dilekçelerini vermek zorundadırlar. Çıkan

üye ayrılmayı belirttiği tarihin bulunduğu ayın sonuna kadar işleyen yıllık katılım payını ödemek zorundadır.

 

 

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

Federasyon üyeliğinden çıkarılmak istenen üyelere ilişkin aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen bu hususların bir dayanağının bulunması şarttır.

1- Federasyona üye olduktan sonra federasyonun amaçlarına aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak,

2- Federasyon tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmiş olmak,

3- Yıllık katılım payını ve giriş aidatını Genel Kurulda alınan ödeme planı ve şartlarını belirleyen karar çerçevesinde ödememek ve Yönetim Kurulu tarafından iki kez yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen ödememekte ısrar etmek,

4- Federasyon Yönetim Kuruluna süresi içinde gerekli üye bildirimlerini yapmamak ya da gerçeğe aykırı yapmak,

5- Haysiyet Divanı tarafından, üyenin üyelikten çıkarılmasına dair Yönetim Kuruluna bildirimde bulunulması, Federasyon üyeliğinden çıkarılan üye, çıkarıldığı tarihin bulunduğu ayın sonuna kadar işleyen yıllık katılım payını ödemek zorundadır.

6-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

7-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Federasyon  Organları

Madde 6-Federasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Federasyonun iradi (seçimlik) organları ise;

4 Haysiyet Divanı

5 Yüksek İstişare Konseyi’dir.

Seçimlik organlara, genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Seçimlik organ üyeleri; Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkına sahip olan delegasyondan (Federasyonun asil organlarında görev almamış kişilerden) seçilebileceği gibi delegasyon listesinde olmayan Federasyon’a bağlı Derneklerin üye listelerinde de seçilebilir. Ayrıca Federasyon’a bağlı Derneklerin delegesi veya üyesi olmamasına rağmen alanında ihtisas sahibi olduğu toplum tarafından kabul edilmiş kişi ya da kişilerden de asli organlar olmayan Haysiyet Divanı veya Yüksek İstişare Konseyi üyeliğine seçilmeleri mümkündür.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, Federasyonun en yetkili karar organı olup; Federasyona kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Ege – Akdeniz Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nun Genel Kuruluna, federasyon üyesi her dernek, 20 üyeye kadar (20 üye dâhil) 2 asil 2 yedek, 100 üyeye kadar 20 den sonraki her 10 üye için 1 asil ve 1yedek delege ile katılabilir. 101 ile 200 arasındaki üye sayısı için ise,her 20 üye ilave 1 asil ve 1 yedekdelege ile temsil edilir. Federasyon üyesi her Dernek, Federasyon Genel Kurulu’nda kendisini temsil edecek delegelerini üye sayısına bağlı olarak belirler. Genel Kurul tarihinden 3 ay öncesindeki dernek üye sayısı delege sayısı için hesaplamalarda kullanılacaktır, yeni dernek üyeleri üye olduğu İşadamları Derneğine ve İş İnsanları Derneğine, Federasyon Genel Kurulunun yapılacağı tarihten 3 ay veya daha kısa bir süre önce kayıt oldu ise delege sayısı hesaplamalarında değerlendirmeye alınmaz. Federasyon’a üye olan dernekler, Federasyon Genel Kurul tarihinden 30 gün öncesine kadar ilgili evraklarla birlikte delege listelerini Federasyon’a bildirir. Federasyon’a üye derneklerin, Federasyon kuruluş günündeki (26 Eylül 2003tarihindeki) mevcut Yönetim Kurulu Başkanları (derneklerindeki aktif üyeliklerinin devamı boyunca) Federasyon Genel Kurulları için doğal delege olarak kabul edilirler. Ancak bu şartlara sahip olmalarına rağmen yaş sınırlamasından dolayı derneklerinin asil üyeliklerinden ayrılmış olan dernek eski Yönetim Kurulu Başkanlarının, bağlı bulundukları derneklerinin yönetim kurullarınca fahri üyelik ya da onursal fahri üyelik hakkı kazanmış olmaları gerekmektedir.

Bu statüde olduklarını gösterir yönetim kurulu kararlarının ilgili dernek tarafından federasyona Seçimli Olağan Genel Kurul tarihinden en az 3(üç) ay önce bildirilmiş olması halinde onursal ve fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.         Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Federasyon organlarının seçilmesi,

2-Fedrasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

 

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8- Federasyonun başka bir federasyon ile birleşmesi veya konfederasyon, vakıf vb. üst kuruluşlara katılması hususunda karar vermek

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Federasyonun vakıf kurması,

11-Federasyonun fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

14- Üye GİAD’ lardan alınacak yıllık katılım payını belirlemek.

15- Genel Kurul Kararı ile üye ve/veya kurucu olunmasına karar verilen konfederasyon ve sair kuruluşlara federasyon delegesi seçmek.

Konfederasyonlara delege seçimi şekli aşağıdaki şekilde yapılır;

Üst kuruluşun tüzüğünde belirtilen sayılara uygun olarak seçilecek olan Federasyonun Üst Kuruluş delegeleri, Federasyona bağlı bulunan tüm derneklerin öncelikli olarak Yönetim Kurullarının asil ve yedek üyeleri içinden 8 asil 8 yedek delege olarak eşit şekilde dağıtılır. Söz konusu delege listeleri, üye derneklerin Yönetim Kurulları tarafından kendi tüzüklerine uygun şekilde hazırlanarak Genel Kurul onayına sunulur. Derneklerin son Genel Kurulunda seçilen delegelerin Yönetim Kurulu Üyeleri içinden 8 asil ve 8 yedek üyeye tamamlanamaması halinde, öncelikle Derneğin diğer asli organları, bu şekilde de tamamlanamaması halinde tüzükleri gereği Genel Kurullarında seçilen diğer delegeler arasından tamamlanır.

Federasyon Üyesi Derneklerin üye sayılarına göre, 50 ile 100 arasında üyeye sahip olan dernekler için ilave 1 asil 1 yedek, 100 ile 150 üye arasında üyeye sahip dernekler için ilave 2 asil 2 yedek, 150 üyenin üzerinde üyeye sahip dernekler için ilave 3 asil 3 yedek olmak üzere Federasyonun Genel Kurulunda seçilen Federasyon Yönetim Kurulu tarafından, üye derneklerin asli organları veya asli üyeleri arasından Genel Kurul onayıyla delege olarak belirlenir. Bu yöntemle üst kuruluş için gerekli olan delege sayısının aşılması ya da yetersiz kalması durumunda dernek üye sayılarını dikkate alarak eşit olarak dağıtılan 8 asil ve 8 yedek delege dışında, dernek delege sayılarını eksiltme ve arttırma yetkisi seçilen yönetim kurulunundur.

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu, ondört asıl ve onüç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve dokuz üye’yi belirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Federasyon tüzüğüne üyelik sorumluluklarına, Ege Akdeniz Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu üyelerinin uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan üyelerin durumlarını Haysiyet Divanına bildirmek, Haysiyet Divanının kararına uygun olarak üye hakkında işlem yapmak.

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda Federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12- Gerekli gördüğü takdirde çalışma yöntemlerini yeniden düzenlemek amacıyla iç tüzük, yönetmelik ve yönergeler hazırlamak ve uygulamak

13- Haysiyet Divanının kınama, üyeliğin dondurulması ve üyelikten çıkarmaya ilişkin kararları hakkında kesin kararı vermek. (Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilenlerin Genel Kurula itiraz hakları saklıdır.)

14- Üye ve/veya kurucu olunacak konfederasyon ve sair kuruluşlar için, genel kurulda seçilen delegeleri, genel kurul tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek.

Yönetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile 3 (üç) ayı geçmemek üzere olağan olarak toplanır. Salt çoğunlukla karar alır. Salt çoğunluk olmaksızın yapılan toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın istifası halinde Yönetim Kurulu kendi üyeleri içerisinden oyçokluğu ile Başkan seçimini yapar ve seçilmiş olan Başkan olağan ya da olağanüstü Genel Kurul’da yeni başkan seçilene kadar görevine devam eder. Yönetim Kurulunda asillerin istifası halinde yedek Yönetim Kurulu üyeleri göreve çağrılır. Boşalan yerlerin yedekler tarafından doldurulamaması ve Yönetim Kurulu mevcut üye tam sayısının salt çoğunluk altına düşmesi halinde genel kurul, yönetim kurulu üyelerinden biri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, federasyon üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak federasyon üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Haysiyet Divanı

Madde 12-

Genel kurulca 3 asil, 3 yedek olmak üzere seçilir.

Haysiyet Divanının Görev ve Yetkileri

Haysiyet Divanı, Federasyon Tüzüğüne, amaçlarına, Ege Akdeniz Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonunun uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerden, Yönetim Kurulunca Haysiyet Divanına sevki uygun görülenler durumlarını inceleyerek aşağıdaki cezalardan birinin verilmesi için görüşünü Yönetim Kuruluna bildirir.

1- Uyarı cezası

2- Bir yılı aşmamak üzere üyelikten geçici olarak çıkarma

3- Üyelikten sürekli olarak çıkarma

 

Haysiyet Divanına Sevk Nedenleri

Haysiyet Divanına sevk nedenleri şunlardır:

1- Federasyon tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak.

 

2- Genel kurul kararına uymamak.

3- Federasyon içinde veya dışında federasyon amaçları aleyhine yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak.

4- Federasyonu siyasi amaçlara alet etmek.

5- İş ahlakı ilkelerine aykırı hareketlerde bulunmak.